Bộ TT&TT ban hành quyết định mới về phân công công giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT ban hành quyết định mới về phân công công giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định 1896 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn, Phạm Đức Long, Nguyễn Huy Dũng.

Bộ TT&TT vừa phát hành Quyết định mới về cắt cử công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn, Phạm Đức Long, Nguyễn Huy Dũng.

 

Quyết định 1896 về cắt cử công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT đã được Bộ phát hành ngày 30/11.

Một nội dung quan trọng trong Quyết định đây là quy định về cắt cử công việc cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT; trực diện chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo quản chính trị nội bộ và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan do Bộ trưởng trực diện chỉ đạo.

Quy định mới về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT
Quyết định 1896 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT có hiệu lực từ ngày 30/11.

Thứ trưởng Phan Tâm chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng đảm nhận các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua – khen thưởng và lịch sử – truyền thống; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; KH&CN; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực TT&TT.

Các cửa hàng do Thứ trưởng Phan Tâm trực tiếp theo dõi, chỉ huy gồm có Vụ KH&CN; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Tạp chí TT&TT; Nhà xuất bản TT&TT.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát; Báo chí, truyền thông.

Các công tác do Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm gồm: Nội chính; Kế hoạch – Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Báo chí; Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin cơ sở; Thông tin đối ngoại; Công tác Đảng, đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); Công tác Quốc phòng – An ninh, Quân sự của Bộ.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn được giao trực tiếp theo dấu và chỉ huy các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và tin tức điện tử; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại.

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện; Công nghiệp CNTT – điện tử, viễn thông, cùng theo đó đảm nhiệm các công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Các đơn vị do Thứ trưởng Phạm Đức Long theo dấu và lãnh đạo là: Vụ CNTT; Cục Viễn thông; Cục Tần số Vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Báo Tin Công Nghệ.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhận trách nhiệm giúp Bộ trưởng đảm nhận 2 lĩnh vực phần mềm CNTT và an toàn, an ninh mạng; đảm nhận các công tác gồm:  Chuyển đổi số, Kinh tế số; Ứng dụng CNTT trong Bộ TT&TT; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT.

 

Các cửa hàng mà Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng theo dấu và lãnh đạo là: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Vụ Quản lý Doanh nghiệp; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược TT&TT; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp ứng dụng và Nội dung số Việt Nam; Tổng dịch vụ Truyền thông đa phương tiện VTC.

Cũng tại Quyết định 1896 có hiệu lực từ ngày 30/11, Bộ TT&TT nêu rõ nguyên tắc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ, đó là: Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo quy chế của nước pháp luật.

Bộ trưởng trực diện chỉ huy các công việc quan trọng, cấp bách, nhạy cảm, mang tính chiến lược trên tất cả thứ lĩnh vực, công tác của Bộ; những vấn đề, nội dung công tác mới không được văn bản quy bất hợp pháp luật điều chỉnh. Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên trong các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và bản địa được Bộ trưởng phân công. Trong độ rộng trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, xử lý các công việc thuộc các lĩnh vực, công tác, cơ quan, trung tâm và địa phương được phân công.

Trong qui trình chỉ đạo, xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị, địa phương do Thứ trưởng khác phụ trách thì những Thứ trưởng chủ động phối hợp cùng nhau để giải quyết. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Đối với các vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới không được văn bản quy vi phi pháp điều chỉnh, không được cắt cử trong Quyết định này, Thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ huy của Bộ trưởng.

Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước luật pháp về việc thực hiện các công việc được phân công. Khi Bộ trưởng vắng mặt, trong tình huống cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền cho một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng lãnh đạo công tác của Bộ.

Trường hợp cần có hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực diện hoặc giao Thứ trưởng khác chỉ đạo, xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp để xử lý những công việc cần bàn bạc tập thể. Các Thứ trưởng báo cáo Bộ trưởng và thông báo các Thứ trưởng khác biết về nội dung chỉ đạo công tác của mình.

Quyết định mới còn quy định cụ thể về trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi công việc được Bộ trưởng phân công; Những công việc chỉ đạo của chỉ huy Bộ TT&TT.

Vân Anh

chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, ngành TT&TT, Bộ TT&TT, bưu chính, viễn thông, ứng dụng CNTT, an toàn thông tin, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Nội dung Bộ TT&TT ban hành quyết định mới về phân công công giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác