Từ khóa: Bộ Tài chính

Bộ Tài chính và Bộ TT&TT ký thoả thuận phối hợp công tác – Tin Công Nghệ

Bộ Tài chính và Bộ TT&TT ký thoả thuận phối hợp công tác  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ Tài chính và Bộ TT&TT ký thoả thuận phối hợp công tác – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính trong chuyển đổi số. Bộ TT&TT và Bộ Tài chính sẽ phối hợp, bổ trợ lẫn nhau trong số công tác trọng tâm