Từ khóa: 10 chữ vàng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành TT&TT – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành TT&TT  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành TT&TT – Tin Công Nghệ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TT&TT tiếp tục phát huy tinh thần 10 chữ