Bộ TT&TT có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 1375 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn, Phạm Đức Long, Nguyễn Huy Dũng.

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 1375 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn, Phạm Đức Long, Nguyễn Huy Dũng.

 

Quyết định mới quy định cụ thể nguyên lý phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT. Theo đó, Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ; trực diện chỉ huy các công việc quan trọng, cấp bách, nhạy cảm, mang tính chiến lược trên tất cả thứ các lĩnh vực, công tác; những vấn đề, nội dung công tác mới không được văn bản quy phạm luật pháp điều chỉnh.

Bộ trưởng có trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên trong những lĩnh vực, công tác, cơ quan, công ty và bản địa được Bộ trưởng phân công.

Bộ TT&TT có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Quyết định 1375 về việc cắt cử công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng
 

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, giải quyết công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, xử lý các công việc thuộc các lĩnh vực, công tác, cơ quan, dịch vụ và địa phương được phân công.

Trong quá trình chỉ đạo, giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị, bản địa do Thứ trưởng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động phối hợp cùng nhau để giải quyết. Trường hợp các Thứ trưởng có quan điểm khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Đối với các vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới chưa được văn bản quy phi pháp luật điều chỉnh, không được phân công trong Quyết định này, Thứ trưởng chịu trách nhiệm báo cáo và xin quan lăn tay đạo của Bộ trưởng.

Thứ trưởng nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước luật pháp về việc thực hành các công việc được phân công. Khi Bộ trưởng vắng mặt, trong tình huống cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền cho một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng lãnh đạo công tác của Bộ.

Trong trường hợp cần phải có hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực diện hoặc giao Thứ trưởng khác chỉ đạo, xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp để xử lý những công việc cần bàn bạc tập thể. Các Thứ trưởng báo cáo Bộ trưởng và thông báo các Thứ trưởng khác biết về nội dung lãnh đạo công tác của mình.

Quyết định này cũng quy chế chi tiết về cắt cử công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT; trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo quản chính trị nội bộ và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ trưởng cũng trực kế đến dõi và chỉ huy Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua – khen thưởng và lịch sử – truyền thống; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; KHCN; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, uy tín thuộc lĩnh vực TT&TT; Thông tin đối ngoại.

Các cửa hàng do Thứ trưởng Phan Tâm trực kế đến dõi, chỉ huy gồm: Vụ KH&CN; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Cục Thông tin đối ngoại; Tạp chí TT&TT; Nhà xuất bản TT&TT.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đảm nhiệm lĩnh vực bưu chính, chuyển phát. Các công tác do Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm là: Nội chính; Kế hoạch – Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin cơ sở; Công tác Đảng, đoàn thể; Công tác Quốc phòng – An ninh, Quân sự của Bộ.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trực kế đến dấu và chỉ huy các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thứ trưởng Phạm Đức Long đảm nhận các lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện; Công nghiệp CNTT – điện tử, viễn thông và các công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Các dịch vụ Thứ trưởng Phạm Đức Long đảm nhận là: Vụ CNTT; Cục Viễn thông; Cục Tần số Vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Báo Vietnamnet.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phụ trách lĩnh vực: Ứng dụng CNTT; An toàn, an ninh mạng. Các công tác do Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trực diện chỉ huy gồm: Chuyển đổi số, Kinh tế số; Ứng dụng CNTT trong Bộ TT&TT; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trực diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Vụ Quản lý Doanh nghiệp; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược tin tức và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp ứng dụng và Nội dung số Việt Nam; Cục Phát thanh, truyền hình và tin tức điện tử; Tổng cửa hàng Truyền thông đa phương tiện VTC.

Quyết định phân công công việc mới của Bộ TT&TT có hiệu lực từ ngày 7/9/2021. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ TT&TT xem xét, điều tiết việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng để đáp ứng thi hành hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT.

Duy Vũ

Bộ TT&TT, bộ trưởng Bộ TT&TT,

Nội dung Bộ TT&TT có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác