Từ khóa: Bộ KH&CN

Tập hợp trí tuệ Việt Nam, ghi danh Mạng lưới Hợp tác về Trí tuệ nhân tạo – Tin Công Nghệ

Tập hợp trí tuệ Việt Nam, ghi danh Mạng lưới Hợp tác về Trí tuệ nhân tạo  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tập hợp trí tuệ Việt Nam, ghi danh Mạng lưới Hợp tác về Trí tuệ nhân tạo – Tin Công Nghệ Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) kêu gọi mọi cá nhân và tổ chức đang hoạt động về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam ghi danh tham gia