Từ khóa: ASEAN

Chuyển đổi số phải toả tới từng góc khuất – Tin Công Nghệ

Chuyển đổi số phải toả tới từng góc khuất  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chuyển đổi số phải toả tới từng góc khuất – Tin Công Nghệ Chương trình nghị sự của AIPA- 42 đặt ra nhiều vấn đề yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đối với các nước ASEAN, trong đó có chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19. Chương trình nghị sự