Từ khóa: nền tảng

Phản ánh thông tin tiêm chủng bị sai, thiếu qua Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn – Tin Công Nghệ

Phản ánh thông tin tiêm chủng bị sai, thiếu qua Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phản ánh thông tin tiêm chủng bị sai, thiếu qua Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn – Tin Công Nghệ Covid 19, dịch Covid 19, công nghệ chống dịch, nền tảng Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, tình huống không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng