Từ khóa: cơ sở dữ liệu dân cư

Khẩn trương ban hành quy định mức thu phí, sử dụng thông tin từ CSDLQG về dân cư – Tin Công Nghệ

Khẩn trương ban hành quy định mức thu phí, sử dụng thông tin từ CSDLQG về dân cư  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Khẩn trương ban hành quy định mức thu phí, sử dụng thông tin từ CSDLQG về dân cư – Tin Công Nghệ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an xây dựng Đề án thu phí để nghiên cứu, ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng