Từ khóa: chip sao chép não người

Samsung muốn làm chip sao chép não người – Tin Công Nghệ

Samsung muốn làm chip sao chép não người  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Samsung muốn làm chip sao chép não người – Tin Công Nghệ Bắt tay cùng các nhà khoa học từ Đại học Harvard, Samsung đang hướng đến một dự án cho tương lai liên quan đến não người. Bắt tay cùng các nhà khoa học từ Đại học Harvard, Samsung đang