Từ khóa: Bưu điện Đà Nẵng

Những hoạt động bưu chính, viễn thông nào được duy trì trong 7 ngày tới tại Đà Nẵng? – Tin Công Nghệ

Những hoạt động bưu chính, viễn thông nào được duy trì trong 7 ngày tới tại Đà Nẵng?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Những hoạt động bưu chính, viễn thông nào được duy trì trong 7 ngày tới tại Đà Nẵng? – Tin Công Nghệ Trong thời gian từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, khi Đà Nẵng dừng hầu hết các hoạt động trên địa bàn thành phố để thực hiện phòng,