Từ khóa: LG-KAIST

Hàn Quốc phát triển thiết bị truyền dẫn viễn thông công nghệ 6G – Tin Công Nghệ

Hàn Quốc phát triển thiết bị truyền dẫn viễn thông công nghệ 6G  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hàn Quốc phát triển thiết bị truyền dẫn viễn thông công nghệ 6G – Tin Công Nghệ Trung tâm 6G LG-KAIST đã phát triển thành công giải pháp Beamforming, công nghệ tập trung sóng wifi theo một hướng cụ thể, hoàn thành thử nghiệm phần cứng. Trung tâm 6G LG-KAIST đã