Từ khóa: nền tảng bản đồ số

Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số – Tin Công Nghệ

Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số – Tin Công Nghệ Việc phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội