Từ khóa: chuyển đổi số toà án

Tòa án điện tử giúp người dân nâng cao niềm tin vào công lý – Tin Công Nghệ

Tòa án điện tử giúp người dân nâng cao niềm tin vào công lý  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tòa án điện tử giúp người dân nâng cao niềm tin vào công lý – Tin Công Nghệ Khi tòa án điện tử được sử dụng thì mọi quy trình có thể minh bạch; mỗi thẩm phán, chánh án sẽ mỗi có một trợ lý ảo hỗ trợ và niềm tin