Từ khóa: chuyển đổi số ngành giáo dục

Covid-19 thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành giáo dục – Tin Công Nghệ

Covid-19 thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành giáo dục  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Covid-19 thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành giáo dục – Tin Công Nghệ Microsoft Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các đối tác công nghệ và giáo dục đồng tổ chức trực tuyến “Ngày hội Công nghệ Giáo dục 2021 – Tương