Từ khóa: Bộ trưởng TT-TT

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước – Tin Công Nghệ

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước – Tin Công Nghệ Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với DNNN về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động