Từ khóa: Nghị quyết Đại hội

2.900 lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản được quán triệt nghị quyết Đại hội XIII – Tin Công Nghệ

2.900 lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản được quán triệt nghị quyết Đại hội XIII  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: 2.900 lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản được quán triệt nghị quyết Đại hội XIII – Tin Công Nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, triển khai nội dung Nghị